Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní informace

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Kwasnicová Lucie – Dog Visual, IČO: 73112593, se sídlem se sídlem Dolní Domaslavice 74, Dolní Domaslavice, 73938, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 27.05.2015 ( dále jen „Dog Visual“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.dogvisual.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Dog Visual, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Dog Visual působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, se stala: Kwasnicová Lucie dog-visual@dog-visual.com,+420 776 440 464.

2. Jaké údaje zpravcováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Dog Visual zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci u Dog Visual nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Dog Visual také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Dog Visual informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Dog Visual údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Dog Visual nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi DOG VISUAL a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Dog Visual vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Dog Visual formou obchodních sdělení využívá Dog Visual především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Dog Visual již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Dog Visual v podobě omezeného přímého marketingu. Dog Visual tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na Dog Visual zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Dog Visual udělujete v průběhu registrace na Dog Visual nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Dog Visual.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Dog Visual formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Dog Visual především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Dog Visual udělujete v průběhu registrace na Dog Visual nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na Dog Visual mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace Dog Visual zpracovává Dog Visual při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Dog Visual statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. Kdo má přístup k údajům?

4.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Dog Visual a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Dog Visual.

4.2. Dog Visual dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Dog Visual pro účely a způsobem, které Dog Visual stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Dog Visual využívá, patří:

  • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Geis CZ s.r.o., PPL s.r.o
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

5. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. Dog Visual zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Dog Visual následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Dog Visual požádá o udělení nového souhlasu.

5.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Dog Visual po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Dog Visual pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Dog Visual vztahují.

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Dog Visual a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které Dog Visual zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Dog Visual. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Dog Visual, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Dog Visual potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Dog Visual správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Dog Visual zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Dog Visual nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Dog Visual Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Dog Visual k jinému subjektu, kdy Dog Visual předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

6.2. Dále mohou zákazníci Dog Visual vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Dog Visual neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Dog Visual se stížností na  Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Bezpečnost

7.1. Dog Visual dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dog Visual klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Dog Visual pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

8. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Dog Visual e-mailem na adresu dog-visual@dog-visual.com nebo na telefonním čísle +420 776 440 464.

9. Účinnost

9.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení