Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen"obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Dog VISUAL umístěného na webovém rozhraní https://dog-visual.cz 

 

(dále jen webové rozhraní)


Kwasnicová Lucie,fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 27. 05. 2015
se sídlem Dolní Domaslavice 74, Dolní Domaslavice, 73938
IČ: 73112593
nejsme plátci DPH

Adresa pro doručování:
Dolní Domaslavice 74, PSČ 739 38

Kontakty:
Kwasnicová Lucie 
Tel.: +420 776 440 464
E-mail: dog-visual@dog-visual.com

obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

 

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího, v co možná nejkratším termínu.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní své závazky, neodebere zboží či nezaplatí kupní cenu.
 • Prodávající má právo od závazné objednávky (kupní smlouvy) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:

         zboží se již nevyrábí nebo neprodává,

         zboží je momentálně vyprodáno.

 • V případě, že některá z těchto situací nastane, má prodávající povinnost, neprodleně kontaktovat a informovat o tomto kupujícího – objednatele.

2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu zboží, včetně ceny dopravy a včetně DPH.
 • Kupující je povinen ve své objednávce uvádět jen pravdivé údaje, uvést správnou a úplnou poštovní – dodací adresu.
 • Kupující má právo stornovat  objednávku do doby, než je předána přepravci, nebo vrátit zboží do 14 dnů ode dne jeho doručení, odstoupením od smlouvy.
 • Kupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze. Požádání o výmaz osobních údajů, musí být provedeno písemnou formou na adresu sídla společnosti.

3. Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.dog-visual.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu, na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a převzetím objednaného zboží kupujícím.

 • Ceny v e-shopu www.dog-visual.cz jsou uváděny v Kč a jsou uváděny včetně DPH. Ceny mohou být změněny v závislosti na množství zboží.
 • Odesláním objednávky kupující souhlasí s ustanovením obchodních podmínek platných a uvedených na www.dog-visual.cz k tomuto dni, souhlasí s výši ceny objednaného zboží, včetně ceny dopravného. Tento souhlas stvrzuje odesláním objednávky.
 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli, před jejím odesláním - tj. předáním přepravci. V případě stornování již odeslané objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
 • Prodávající je oprávněn stornovat objednávku, v případě:
  • Objednané zboží se již nevyrábí, nebo nastala jakákoliv změna v ceníku výrobce. Nastane-li tato situace, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil celou částku kupní ceny, tuto částku mu prodávající převede zpět na jeho účet nebo adresu, v nejkratším možném termínu (nejpozději do 5 pracovních dnů).
  • Nebyla-li platba zboží provedena ve stanoveném termínu.

4. Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje, data – sdělená při objednávce zboží, jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě. Výjimku tvoří partneři zajišťující dodání zboží (přepravu) kupujícímu a partneři zajišťující platební styk (Česká pošta). I v takovýchto případech se sděluje pouze jméno objednatele (kupujícího), adresa dodání, příp. telefonní číslo kupujícího, pro možnost spojení se s dopravcem.
 • Provozovatel  prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

5. Dodání zboží

 • Prodávající se zavazuje, dodat zboží kupujícímu, v co možná nejkratší době od doručení platné objednávky, není-li předem dohodnuto jinak, dohodou o doručení zboží v předem stanoveném termínu.
 • Místem plnění (dodání) je adresa uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři, nezvolí-li si kupující osobní odběr zboží v odběrném místě.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 • Zboží je dodáváno v jeho běžných obalech.
 • Kupující je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu.
 • Pokud je poškozen obal zásilky, kupující zásilku nepřevezme, s přepravcem na místě sepíše Zápis o škodě a i této skutečnosti informuje prodávajícího.
 • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené nebo neodpovídá popisu a množství uvedenému na faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u kupujícího.
 • V případě dodávky neúplné zásilky provede prodávající, bez zbytečného odkladu, po obdržení reklamace kupujícího dodatečnou zásilku. V tomto případě hradí náklady na dopravu prodávající. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.
 • Kupující svým podpisem v dokladech dopravce stvrzuje, že zboží převzal v požadovaném množství, kvalitě a nepoškozené.

 Prodávající není plátcem DPH.

6. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu (zákon č. 367/2000).
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen:
  • vyplnit a spolu se zbožím zaslat Formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na webových stránkách prodávajícího,
  • nepoužité a nepoškozené zboží v původním množství a v původním nepoškozeném obalu zaslat na své náklady nebo osobně doručit na adresu prodávajícího, nebo na adresu určenou prodávajícím (odběrné místo). Zboží nesmí jevit žádné známky poškození či jeho používání.
 •  V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné od smlouvy odstoupit na dodávku zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno zakázkově a individuálně dle požadavků kupujícího  (postroje pro psy,výstavní vodítka a obojky,výrobky individuálně upravené, obojky se jmenovkou, jmenovky na obojky a individuální design, který byl předem dohodnutý).
 • Zboží je kupující povinen zasílat prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případné poškození nebo ztrátu.
 • Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze za zboží zaslány prodávajícím převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 dní po fyzickém obdržení zboží. Náklady na poštovné se nevrací. 
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílatele zpět.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Zodpovědnost za zboží

 • Zodpovědnost za zboží – nebezpečí za škody na zboží – přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

8. Platební podmínky

Platba za objednané zboží může být uskutečněna:

 • dobírkou ( hotově při převzetí zboží od přepravce).
 • předem převodem na účet prodávajícího.

Zboží zůstává v majetku prodávajícího až do úplného zaplacení.

9. Záruka

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli,
 • jste vadu sami způsobili,
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali,
 • věci prodávané za sníženou cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

 

10. Převzetí zboží

 • Kupující je povinen okamžitě po obdržení zásilky, zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu.
 • Pokud je poškozen obal zásilky, kupující zásilku nepřevezme, s přepravcem na místě sepíše Zápis o škodě a na základě této skutečnosti informuje prodávajícího.
 • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené nebo neodpovídá popisu a množství uvedenému na faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u prodávajícího.

11. Reklamace zboží

 • V případě zjištění závad na zboží je kupující povinen o zjištěných závadách informovat prodávajícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží písemným oznámením s uvedením popisu závady, uvedením čísla objednávky, čísla faktury a data objednávky.
 • Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění.
 • Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu u prodávajícího, a to fakturou.
 • Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující spolu se všemi součástmi a příslušenstvím.
 • O výsledku reklamace bude kupující informován nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu k vyřízení reklamace.
 • Za neoprávněnou reklamaci (nebude-li zjištěna oznámena závada, nebo se bude jednat o závadu nespadající do záručních podmínek), může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu nebo opravu.

12. Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 • Tyto obchodní a dodací podmínky jsou účinné ke dni 1. 6. 2016.
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení